Wapenveiligheid

Door: Uffz. Löwen

Het opleiden van (nieuwe) re-enactors is een verantwoordelijkheid die bij de re-enactment verenigingen ligt. Wapenveiligheid is daar een onderdeel van. In de LPLG nieuwsbrief van september 2022 vraagt de commissie WWM aan de verschillende ledenverenigingen hoe zij invulling geven aan de opleiding verantwoordelijkheid met betrekking tot wapenveiligheid. Als vanzelfsprekend dient Die Volksgrenadiere gehoor te geven aan dit verzoek. Wij zagen dit echter ook als een mooie kans om hierover onze volgers in te lichten. Om deze reden schrijven wij dit artikel.

Als wij in dit artikel spreken over Rekruten, dan gaat het om nieuwe leden binnen Die Volksgrenadiere. Hetgeen aan Rekruten geleerd wordt, geldt uiteraard ook voor de andere dienstgraden.

Dienstvorschriften

In sommige gevallen gaan authenticiteit en veiligheid niet altijd samen. De re-enactor dient in deze gevallen altijd te kiezen voor veiligheid. Dat is één van de voornaamste redenen waarom re-enactment helaas nooit 100% kan zijn, zoals ’toen’. Dat wil echter niet zeggen dat we het niet blijven proberen. Een verplichte brandblusser kan bijvoorbeeld afgedekt worden met historisch correct materiaal, zoals een zeltbahn. In het geval van (wapen)veiligheid is dit echter anders. Veel van de oorspronkelijke Dienstvorschriften zijn zodanig geschreven dat zij wapenveiligheid bevorderen. Ten slotte wilde men in de Wehrmacht natuurlijk ook zoveel mogelijk ongelukken met wapens voorkomen en de gevechtsbereidheid bevorderen. Hieronder volgt aan de hand van verschillende onderwerpen wat onze leden met betrekking tot wapenveiligheid leren op basis van de Dienstvorschriften.

Wapenonderhoud

Het goed en veilig omgaan met je wapen begint bij wapenonderhoud. In de Wehrmacht waren hier duidelijke instructies over. Door het uit elkaar halen en reinigen van het geweer leert een Rekrut daarnaast hoe het wapen in elkaar zit, hoe het werkt en waar het eventueel mis kan gaan. De Rekrut leer om zijn wapen als meer te zien dan een attribuut. Goed en degelijk onderhoud voorkomt ongelukken voor zowel de schutter als de persoon aan het ontvangende uiteinde van de geweerloop. Bij het reinigen van het wapen onderscheid men de “gewöhnliche Reinigung” en de “Hauptreinigung“. De gewöhnliche Reinigung wordt uitgevoerd na het exerceren, oefeningen waar niet geschoten wordt, als het wapen niet nat geworden is of als het wapen niet onder het stof zit. De Hauptreinigung wordt uitgevoerd als er geschoten is, als het geweer nat is geworden of als het wapen onder het stof zit. Rekruten bij Die Volksgrenadiere leren hoe zij uitvoer moeten geven aan de verschillende reinigingsvormen, zoals omschreven in de Dienstvorschriften. Opgemerkt moet worden dat wij een evenement vaak beginnen met een Hauptreinigung, zodat we zeker weten dat het wapen na opslag in de kluis weer veilig voor gebruik is. 1 Specifiek voor het re-enactment leren Rekruten ook over de blank-firing details van het wapen, zoals de sper.

Laden und Sichern

De Rekrut leert aan de hand van de Dienstvorschriften dat hij in alle gevallen zijn wapen alleen mag laden op bevel van zijn Gruppenführer. Het bevel luidt: “Laden und Sichern“. De Rekrut leert dat als hij dit doet de monding van zijn wapen altijd omhoog moet wijzen en dat hij het wapen op de juiste manier moet ondersteunen. Direct na het laden wordt het wapen direct op veilig gezet, zodat er niet per ongeluk mee gevuurd kan worden. Het laden en zekeren wordt in de staande en in de liggende positie geoefend. 2 Na het laden en zekeren wordt het uitvoeren van dit bevel teruggemeld aan de Gruppenführer.

Het feit dat het laden en zekeren op bevel van een Gruppenführer wordt uitgevoerd houdt ook in dat er constant toezicht is op het wapen gebruik en dat er gecorrigeerd wordt op (kleine) fouten. De Gruppenführer ziet er niet alleen op toe dat de Dienstvorschriften nageleefd worden, maar houdt ook de naleving van de LPLG-voorschriften in het oog.

Het laden van het wapen.
Entladen

Vooral na gevechten is het op de juiste manier ontladen van het wapen erg belangrijk. Dit gebeurt in de regel op bevel: “Entladen“. Conform het Dienstvorschrift is er een specifieke procedure voor het ontladen van het wapen. Ook hierbij is het weer belangrijk dat de loop van het wapen altijd omhoog wijst. Het wapen wordt op een zodanige manier ontladen dat de Rekrut geen handen vrij heeft om per ongeluk de trekker over te halen. Patronen worden uit het wapen gehaald en veilig opgeborgen in de patroontassen. Als de Rekrut klaar is wordt het wapen niet meer teruggebracht in de ‘veilig’ positie. Daarentegen leert de Rekrut dat als het wapen niet gebruikt wordt, hij de veer van de slagpen in de ontspannen toestand moet terugbrengen. Dat is veilig, maar ook beter voor het wapen. Als dit uitgevoerd is, wordt het wapen teruggebracht in de ‘Gewehr ab’ positie en zal er aan de Gruppenführer teruggemeld worden dat het wapen veilig is. 3 Door middel van deze handeling kunnen zowel Gruppenführer als andere toezichthouders in één oogopslag zien of het wapen veilig is.

Entladen van het wapen.
Het ontspannen van de slagpen.
Anschlagarten

Voor het veilig en authentiek afvuren van het wapen worden de Anschlagarten gebruikt. Dit zijn de posities van waaruit het wapen afgevuurd kan worden op correcte en veilige wijze. We onderscheiden de volgende posities: liggend, knielend, zittend en staand. In de H.Dv. 240 wordt dit weergegeven. Wij leren onze Rekruten deze aanslagposities. Opgemerkt dient te worden dat het in geringe mate afwijken van de aangeleerde aanslagposities toegestaan was in de Wehrmacht. Historisch gezien was voorwaarde voor afwijkingen de trefzekerheid. Letterlijk staat geschreven: “Kleinliche Verbesserungen des Anschlags sind zu vermeiden, wenn der Schütze auch mit einem nicht ganz einwandfreien Anschlag gute Schießleistungen erzielt.” 4 Binnen in het re-enactment stellen wij daarnaast ook de voorwaarde dat deze geringe afwijkingen veilig dienen te zijn.

Een Grenadier van ‘Die Volksgrenadiere’ in een perfecte knielende aanslagpositie naar H.Dv. 240 nummer 83. Foto: Ron Schetters.
Afstand

Rekruten leren dat zij binnen hun Gruppe altijd een vaste positie hebben. Deze posities zijn, afhankelijk van het terrein, in grote lijnen altijd hetzelfde. Vanaf het moment dat de wapens gebruikt kunnen gaan worden, onderscheiden wij de Schützenreihe en de Schützenkette (voor toelichting zie afbeelding onder deze paragraaf). Dit noemt men “Die geöffnete Ordnung“. 5 Pas vanaf het moment dat “Schützenreihe” bevolen wordt nemen de Grenadieren hun wapen letterlijk in de handen, gereed om het gevecht aan te gaan. Vanaf dat moment wordt vanuit veiligheidsoverwegingen ook in de hoofdregel een afstand van 5 passen aangehouden tussen de verschillende Grenadieren. 6 Historisch gezien had dit als functie dat niet de hele Gruppe door bijvoorbeeld één granaat uitgeschakeld kan worden, maar wapenveiligheid zal hier ongetwijfeld ook een overweging in geweest zijn. Het gevecht wordt hoofdzakelijk gevoerd vanuit de Schützenkette. Dit maakt dat de volledige gevechtskracht van de Gruppe benut kan worden, maar het voorkomt ook dat Grenadieren over elkaar heen schieten of per ongeluk elkaar in het vizier krijgen. Het niet correct behouden van de gevechtsformaties is erg gevaarlijk en dient te allen tijde voorkomen te worden. Rekruten leren tevens rekening te houden met voldoende afstand tot (slechter getrainde) tegenstanders of in het re-enactment spel gewonde/gesneuvelde kameraden en/of tegenstanders. Het is niet toegestaan om een tegenstander direct in het vizier te nemen. Rekruten leren om over of naast tegenstanders te schieten. Ook is het niet toegestaan om het wapen af te vuren direct naast een ander persoon, in verband met mogelijke gehoorbeschadiging. Dit geldt niet alleen voor kameraden, maar ook voor gewonden en “doden” op het slagveld.

De geöffnete Ordnung. Links de Schützenreihe en rechts de Schützenkette.
Vuurdiscipline

Tijdens de gevechten is het aan de Gruppenführer voorbehouden om de Grenadieren in zijn Gruppe toe te staan om te vuren. Bij het geven van een vuurbevel wordt aangegeven wat het doel is, waar en op welke afstand het doel zich bevindt en hoeveel patronen de Grenadieren aan wie het vuurbevel gericht is mogen afvuren. Na het uitvoeren van het vuurbevel gaan de Grenadieren in volle dekking en zetten zij hun wapen op veilig. 7 Door deze historisch correcte, strakke vuurdiscipline worden gevaarlijke situaties vermeden. Er wordt enkel geschoten op bevel.

Oefenevenementen

De bovengenoemde handelingen leren de Rekruten in onze werkgroep voornamelijk op oefenevenementen. Op deze oefenevenementen brengen wij onze Rekruten de basis bij, zoals wapenveiligheid. Een oefenevenement is daar de uitgelezen kans voor. Een rustige en veilige omgeving om te leren. Dit geldt echter niet alleen voor Rekruten, maar ook voor volwaardig Grenadieren en voor de Gefreiters die erop toezien dat de Grenadieren en Rekruten veilig leren omgaan met hun wapen. Conform Dienstvorschrift is iedereen tot en met de rang van Oberleutnant verplicht om regelmatig te oefenen met een geweer. 8

Onze oefenevenementen vinden gemiddeld twee keer per jaar plaats. Leden van onze werkgroep zijn slechts verplicht om aan twee evenementen per jaar deel te nemen. Ook deze regel is in het leven geroepen met het oog op veilig wapengebruik. Zonder deze twee verplichte evenementen hebben wij als werkgroep geen toezicht meer op het wapengebruik. Daarnaast: als iemand minder dan twee keer per jaar naar een evenement komt verliest hij ook de relevante grondslag om überhaupt een wapen te bezitten. Hoewel leden van onze werkgroep dus slechts verplicht zijn om deel te nemen aan twee evenementen per jaar hebben wij besloten dat, vooral vanuit veiligheidsoverwegingen, oefenevenementen verplicht zijn als leden willen deelnemen aan serieuze evenementen waar geschoten gaat worden met wapens. Naast het oefenen met wapens komen er gedurende een oefenevenement alle basis aspecten van het soldaat zijn aan bod, wat tevens bijdraagt aan een authentieke, maar zeker ook veilige werkgroep.

Inspectie

In onze werkgroep kan een Rekrut pas Grenadier worden als hij zijn basis uniformering en uitrusting in orde heeft en als hij de basis kennis heeft die een Grenadier moet kennen. Een Grenadier mag ook een wapen aanschaffen, een Rekrut niet. Om zeker te weten dat een Rekrut goed opgeleid is wordt hij geïnspecteerd. Bij de inspectie kijken wij naar de basis uniformering en uitrusting, maar controleren wij ook of hij de basiskennis goed geleerd heeft. We letten er daarbij op dat hij weet hoe hij veilig met een wapen moet omgaan, of hij de onderdelen omschreven in dit artikel goed beheerst, zodat wij zeker weten dat een nieuw aangeschaft wapen veilig in zijn handen komt.

Herhaling

De kracht van de handelingen omschreven in dit artikel zit in herhaling. Op elk evenement waar er enigszins tijd voor is zullen, onder leiding van de Gruppenführer, de basisvaardigheden geoefend worden. Het ene evenement leent zich hier beter voor dan het andere evenement.

Bronvermelding

1 Instructie over wapenreiniging is te vinden in H.Dv. 256.
2 H.Dv. 130/2a, nummer 33 t/m nummer 37.
3 H.Dv. 130/2a, nummer 38 en 39.
4 H.Dv. 240, nummer 62.
5 H.Dv. 130/2a, paragraaf IV en specifiek nummer 247.
6 H.Dv. 130/2a, nummer 252.
7 H.Dv. 130/2a, nummer 282 t/m 290.
8 H.Dv. 240, nummer 98.

© Volksgrenadiere 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.